NAAM WED.1 WED.2. WED.3. WED.4. WED.5. EIND-
TOTAAL
Totaal
Gewicht
1 VERCAEMST Kenny 6 1 1 1   3 75 170
2 MONSTREY  Lander 1 2 2 25   5 48 140
3 HUBRECHSEN Eddy 4 6 5 3   12 43 360
4 POPPE Nick 5 4 4 7   13 31 650
5 NAYAERT John 3 8 3 9   14 26 420
6 NAYAERT Jason 8 5 8 2   15 29 440
7 POPPE Wim 2 8 8 5   15 24 630
8 CRAEYE Kenny 8 3 25 6   17 18 560
9 BILLIET Noel 8 8 8 4   20 9 010
10 DEHUVYNE Ruben 8 8 6 25   22 2 960