NAAM WED.1 WED.2. WED.3. WED.4. WED.5. EIND-
TOTAAL
Totaal
Gewicht
1 VERCAEMST Kenny 6 1 1 1 6 9 81 600
2 MONSTREY  Lander 1 2 2 25 4 9 63 210
3 HUBRECHSEN Eddy 4 6 5 3 5 17 55 670
4 CRAEYE Kenny 8 3 25 6 1 18 55 570
5 POPPE Nick 5 4 4 7 25 20 31 650
6 NAYAERT John 3 8 3 9 8 22 26 420
7 NAYAERT Jason 8 5 8 2 8 23 29 440
8 POPPE Wim 2 8 8 5 25 23 24 630
9 BILLIET Noel 8 8 8 4 3 23 24 210
10 DEHUVYNE Ruben 8 8 6 25 2 24 36 670