NAAM WED.1 WED.2. WED.3. WED.4. WED.5. EIND-
TOTAAL
Totaal
Gewicht
1 HUBRECHSEN Eddy   11 1 2   3 57 320
2 CRAEYE Kenny   25 4 1   5 40 920
3 VANRYCKEGHEM Cedric   7 2 5   7 49 090
4 BILLIET Noel   9 5 3   8 34 280
5 POPPE Nick   4 7 4   8 32 440
6 MONSTREY Lander   6 3 25   9 32 880
7 NAYAERT Jason   1 9 9   10 29 390
8 POPPE Wim   5 6 6   11 31 600
9 DEHUVYNE Ruben   2 9 25   11 18 690
10 NAEYAERT John   3 9 9   12 16 800
11 VERCAEMST Kenny   8 9 7   15 18 120