VZW DE MOLENVISSERS                                              Maart 2012

Hoge Vautestraat, 38

8210        ZEDELGEM

WEDSTRIJDREGLEMENT
 


 

 

 

 

 

 

 

1.BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

 

De bepalingen die hierna volgen zijn zeer belangrijk om de verschillende artikelen van het reglement goed te kunnen begrijpen. Lees ze daarom zeer aandachtig.

 

KLASSEMENTSPUNTEN: Het aantal punten dat overeenkomt met de behaalde plaats in een wedstrijd. Bijv. winnaar: 1 punt; 2°: 2 punten enz.Bij niet deelname of indien men geen vis gevangen heeft krijgt men extra klassementspunten. (Zie artikel 13)

 

WEDSTRIJDPUNTEN: Hij die het meest aantal wedstrijdpunten heeft wint de wedstrijd en krijgt één klassementspunt.

Wedstrijden vaste stok: per gram gevangen vis krijgt met 1 wedstrijdpunt, alsook per gevangen vis 50 wedstrijdpunten.

Alle andere wedstrijden: per gram gevangen vis krijgt men 1 wedstrijdpunt.

SECTOR: Bij de wedstrijd met de vaste stok of op Engelse wijze wordt gevist in sectoren. De vijver wordt verdeeld in twee sectoren. Sector 1 omvat maximum de plaatsnummers 5 tot 27, sector twee omvat maximum de plaatsnummers 28 tot 52.

 

CONTROLE: Bij elke wedstrijd kan een controle uitgevoerd worden door de bestuursleden, op het gebruik van amorce. De controle vangt aan 30 minuten voor het begin van de wedstrijd en wordt aangegeven door een signaal. Op dit moment moet elke visser zich op zijn hengelplaats bevinden en hij mag deze niet meer verlaten. Iedere visser dient zich te onderwerpen aan de opgelegde controle d.w.z. controle van materiaal, aas, voer en viskist. Bij weigering zich aan deze controle te onderwerpen of bij het teveel bijhebben aan amorce wordt men uitgesloten uit de wedstrijd. Bij herhaling wordt men geschorst voor deelname aan alle wedstrijden.

 

ENGELSE WIJZE:     Onder Engelse wijze wordt verstaan het vissen met een werphengel: matchhengel,feederhengel, quivertip, swingtip, contra-quivertip, but-bite indicator, voorzien van één haak. Er mag een voerkorf gebruikt worden.

 

VASTE HENGEL:  Onder vaste hengel wordt verstaan een roede, voorzien van een lijn met een dobber en één haak. De hengellengte is beperkt tot 13 meter.

 

2. HET REGLEMENT ZELF

 

Artikel 1:    Enkel de leden van DE MOLENVISSERS mogen deelnemen aan de wedstrijden. Indien niet leden mogen deelnemen wordt dit uitdrukkelijk vermeld bij de aankondiging van de wedstrijd (affiche, kalender, website of nieuwsbrief)

 

Artikel 2:    De inleg bedraagt 3 € per wedstrijd en dient contant betaald te worden. De inschrijving duurt tot anderhalf uur (vaste stok) of twee uur (match) voor het begin van de wedstrijd. Wie te laat komt voor de inschrijving en niet heeft verwittigd kan niet meer deelnemen aan de wedstrijd.  Het inschrijven wordt vroeger gestopt indien voor iedere deelnemingsplaats een inleg werd betaald. De leden moeten persoonlijk inschrijven en kunnen zich dus niet laten inschrijven door derden. Er zijn geen inschrijvingen op voorhand mogelijk.

 

Artikel 3: De plaatsen worden geloot in volgorde van het aanmelden, door de visser of door iemand van het bestuur op vraag van het lid. Er dient gevist te worden op de aangeduide plaats. Men dient recht voor zich te vissen. Wie na het trekken van zijn nummer naar huis gaat en niet deelneemt aan de wedstrijd wordt gediskwalificeerd voor deelname aan alle daaropvolgende wedstrijden van het seizoen.

 

Artikel 4: De vis moet gedrild en geland worden op de aangeduide wedstrijdplaats. Dit zonder de medevissers te hinderen. Vangsten buiten de aangeduide wedstrijdplaats moeten onmiddellijk worden teruggezet. Bijv. een vis die rondzwemt met een gebroken lijn en die gevangen wordt door een andere visser.
Bij matchwedstrijden dient men minimum 15 meter uit de oever te hengelen

 

Artikel 5: Er zijn zes geluidssignalen:
Feerste signaal: begin controle - 30 minuten voor aanvang
Ftweede signaal: nog 5 minuten voor de start en einde controle
Fderde signaal : voeren en vissen
Fvierde signaal: 5 minuten na het derde: einde zwaar voeren
Fvijfde signaal: 5 minuten voor het einde van de wedstrijd
Fzesde signaal : einde van de wedstrijd en alle lijnen uit het
                  water
Overtredingen op dit artikel van het reglement worden beboet met 2 extra klassementspunten.

 

Artikel 6: Onder zwaar voeren wordt verstaan: harde voerballen met beide handen samengeperst. Wil men na het vierde signaal nog bijvoeren dan moeten de voerballetjes met één hand gevormd worden.

 

Artikel 7: Voor aanvang van de wedstrijd mag enkel worden gepeild, lijnen getest, voeder klaargemaakt en het overlevingsnet te water worden gelaten.

 

Artikel 8: Vis, gehaakt voor het 6° signaal, mag verder gedrild en geland worden tot ¼ uur na het einde van de wedstrijd.

 

Artikel 9: Er wordt slechts met één lijn gevist. Maximum 16 honderdsten lijndikte toegelaten. Elektronische beetverklikkers zijn verboden tijdens de wedstrijden.

Het inwerpen van een hengel met voerkorf, ook als is die hengel niet voorzien van een haak, is verboden, als men met een andere hengel aan het vissen is.

 

Artikel 10:   De deelnemers zijn verplicht een ruim leefnet te gebruiken. Dit net moet minstens 180 cm lang zijn en 40 cm doorsnede hebben.

 

Artikel 11:   Er worden twee clubkampioenschappen ingericht: één voor de vaste hengel en één voor het hengelen op Engelse wijze. Ieder clubkampioenschap wordt vervist over vijf wedstrijden. De eindwinnaar van de vijf wedstrijden is clubkampioen in die discipline. Na iedere wedstrijd van het clubkampioenschap wordt een trofee en geldprijzen uitgereikt. Op de kampioenenviering (souper) worden eveneens een beker en geldprijzen uitgereikt aan de clubkampioenen en de eerste veertien in het klassement. Bij het vissen op Engelse wijze is het gebruik van amorce vers de vase, tubifex of aanverwante soorten verboden. Op de haak zijn alle aassoorten toegelaten.

Bij het vissen met de vaste hengel is er een beperking van de vers de vase amorce tot één gladgestreken doos van 2,2 pints (drennan doos). Tubifex en aanverwante soorten zijn niet toegelaten.

 

Artikel 12:   Er wordt in iedere wedstrijd gevist in 2 sectoren. Winnaar van de wedstrijd is hij die het meest aantal wedstrijdpunten heeft. De tweede is de visser in de andere sector die het meest wedstrijdpunten behaalde in zijn sector. De derde plaats wordt toegekend aan de beste “tweede”; de vijfde plaats aan de beste “derde” enz. Een visser zonder vis kan nooit minder klassementspunten hebben dan een visser met vis.

 

Artikel 13:   Winnaar van de wedstrijd wordt de visser met het meest aantal wedstrijdpunten.
De winnaar van de wedstrijd krijgt 1 klassementspunt, de tweede 2, enz.
Deelnemers die geen vis vangen krijgen twee klassementspunten meer dan het aantal klassementspunten van de visser die het minst gevangen heeft.
Niet deelnemers krijgen 50 klassementspunten.
Bij ex aeqo uitslag wint de visser met het grootste aantal vissen.(Vaste stok) Indien nog gelijk telt het plaatsnummer.(Engelse wijze)

 

Artikel 14:   Van de vijf wedstrijden voor het clubkampioenschap tellen alleen de uitslagen van de vier beste wedstrijden mee voor het eindklassement.

 

Artikel 15:   Clubkampioen wordt die visser die het minste aantal klassementspunten heeft verzameld tijdens de vier beste reeksen. Om in aanmerking te komen voor het eindklassement dient men aan ten minste vier wedstrijden deel te nemen. Bij een gelijk aantal punten worden volgende regels toegepast:
Fde deelnemer die het meeste wedstrijdpunten behaald heeft in de vier wedstrijden is het best geklasseerd.
Findien nog gelijk telt het aantal vissen, daarna het hoogste gewicht.
Findien nog gelijk, telt het kleinste plaatsnummer van de laatst verviste wedstrijd.

 

Artikel 16:   Na het eindsignaal mag er niet meer verder gevist worden. Alle lijnen moeten uit het water en de deelnemers wachten de doortocht van de wegers af. De deelnemers zullen zelf hun vis ter weging aanbieden. Indien een deelnemer afwezig is wordt zijn vis niet gewogen. De vis moet levend ter weging worden aangeboden.

 

Artikel 17:   Na iedere wedstrijd van het clubkampioenschap is er een trofee voorzien en 14 geldprijzen. De prijzen worden onmiddellijk na de weging uitgereikt.
BAREMA: 7 € ; .6 € ; 5,5€ ; 5 € ; 4,5 € ; 4,2 € ; 4 € ; 3,80 € ; 3,6 € ; 3,5 € ; 3,4 € ; 3,3 € ; 3,2 € ; 3 €

              Indien de wedstrijd gesponsord wordt kan het barema worden opgetrokken.

                              

Artikel 18:   Het koningschap vaste hengel wordt vervist in 1 wedstrijd. Er zijn 14 geldprijzen voorzien. Er wordt een inleg van 6 € gevraagd en het barema van het prijzengeld wordt verdubbeld. Het reglement van de wedstrijden vaste stok is volledig van toepassing. Er wordt eveneens gevist in 2 sectoren.

 

Artikel 19: Het koningschap Engelse wijze wordt vervist over één wedstrijd die 5 uur duurt. De winnaar van deze wedstrijd is koning Engelse wijze. Voor het koningschap Engelse wijze zijn veertien geldprijzen voorzien. Artikel 11 betreffende aas en voer is van toepassing. Er wordt een inleg van 6 € gevraagd en het barema van het prijzengeld wordt verdubbeld.

 

Artikel 20:   Voor de best geklasseerden van de wedstrijden verdelen we nog een groot pakket aan geldprijzen. Leden die op het jaarlijkse souper niet aanwezig zijn, kunnen hun prijs afhalen ten huize van de voorzitter, ten laatste tegen 1 februari. Niet afgehaalde prijzen worden terug eigendom van de vereniging.

 

Artikel 21:   Alle klachten over onregelmatigheden en overtredingen tijdens de wedstrijden moeten gemeld worden aan het bestuur ten laatste een half uur na het einde van de wedstrijd. Hierbij zal de al dan niet voorziene onregelmatigheid na onderzoek verworpen of bestraft worden. Indien het bestuur oordeelt dat een straf dient opgelegd te worden houdt het zich het recht voor een gepaste straf toe te passen.

 

Artikel 22:   Voor de palingkampioenschappen en de marathon wordt een afzonderlijk reglement opgesteld.

 

Artikel 23:   Het is verboden wedstrijden in te richten zonder toestemming van het bestuur.

 

Artikel 24:   Tijdens de wedstrijden match, vaste stok en paling mag niet gericht op karper gevist worden. Het vissen met karperhengels en wakers (al dan niet electronisch) is niet toegelaten

 

 

EERBIEDIG DE OEVERS EN BEPLANTINGEN

 

BESCHADIG DE GEVANGEN VIS NIET

 

HOU DE VISPLAATSEN REIN

 

 

 

Prettige vangsten

HET BESTUUR