NAAM WED.1 WED.2. WED.3. WED.4. WED.5. EIND-
TOTAAL
Totaal
Gewicht
1 HUBRECHSEN Eddy   11 1 2 2 5 76 580
2 VANRYCKEGHEM Cedric   7 2 5 4 11 62 840
3 DEHUVYNE Ruben   2 9 25 1 12 58 990
4 CRAEYE Kenny   25 4 1 7 12 52 940
5 NAYAERT Jason   1 9 9 3 13 43 740
6 MONSTREY Lander   6 3 25 5 14 46 240
7 POPPE Nick   4 7 4 9 15 37 560
8 BILLIET Noel   9 5 3 8 16 45 360
9 POPPE Wim   5 6 6 11 17 31 600
10 VERCAEMST Kenny   8 9 7 6 21 30 940
11 NAEYAERT John   3 9 9 25 21 16 800