NAAM WED.1 WED.2. WED.3. WED.4. WED.5. EIND-
TOTAAL
Totaal
Gewicht
1 HUBRECHSEN Eddy 1 11 1 2 2 6 104 370
2 VANRYCKEGHEM Cedric 3 7 2 5 4 14 80 050
3 CRAEYE Kenny 2 25 4 1 7 14 78 270
4 DEHUVYNE Ruben 5 2 9 25 1 17 70 630
5 NAYAERT Jason 6 1 9 9 3 19 54 460
6 BILLIET Noel 4 9 5 3 8 20 59 760
7 POPPE Nick 7 4 7 4 9 22 45 170
8 MONSTREY Lander 12 6 3 25 5 26 46 240
9 POPPE Wim 9 5 6 6 11 26 37 550
10 NAEYAERT John 8 3 9 9 25 29 23 170
11 VERCAEMST Kenny 10 8 9 7 6 30 35 890