VZW DE MOLENVISSERS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Januari 2023

Hoge Vautestraat ,       38

8210               ZEDELGEM

 

 

ALGEMEEN REGLEMENT
 

 

 

 

 


Artikel 1:               Enkel leden van VZW DE MOLENVISSERS mogen hengelen in de vijver van de Molenvissers, Oude Bruggeweg te JABBEKE. Men kan lid worden door het betalen van een jaarlijks lidgeld. Onderhavig reglement dient tijdens het hengelen nageleefd te worden.

 

Artikel 2:               Het lidgeld bedraagt 70 €. per jaar en de lidkaart van de club kan bekomen worden in de kantine. De lidkaart is persoonlijk en enkel de houder ervan mag het vistuig bedienen. De lidkaarten zijn geldig van 1 januari tot en met 31 december.

 

Artikel 3:               Kinderen beneden de 14 jaar kunnen een lidkaart aanschaffen voor 35 €. Deze lidkaart is het ganse jaar geldig.

Het jaar dat het lid 15 jaar wordt dient hij/zij 70 Euro te betalen.

Kinderen beneden de veertien jaar, die vergezeld zijn van een familielid die in het bezit is van een lidkaart, mogen op zaterdag, zondag of een feestdag vissen zonder lidkaart.

 

Artikel 4:               De leden zijn verplicht, na legitimatie van diegene die controle uitoefent, op eerste aanvraag hun lidkaart ter inzage te geven, hun vangst te laten zien en de gebruikte materialen te laten controleren. De controleurs zijn verplicht alle overtredingen aan het bestuur te rapporteren. Bij overtredingen van het reglement wordt men geacht zonder lidkaart te vissen en kan dit leiden tot schorsing of uitsluiting uit de vereniging.

 

Artikel 5:               Alle bestuursleden zijn bevoegd tot het uitvoeren van controle en het vaststellen van de overtredingen van het reglement. Naast de bestuursleden zijn een aantal personen bevoegd om controle uit te voeren. Ze zijn in het bezit van een legitimatiebewijs uitgereikt door het bestuur.

 

Artikel 6:               -Onder hengel wordt verstaan: een stok voorzien van een draad, met daaraan maximum één enkele haak, welke ook het gebruikte aas weze. Het vissen is bij uitsluiting van alle andere tuigen of toestellen slechts toegelaten met één of twee hengels en dit vanaf de rand van het water. Peuren is niet toegelaten.

-Het gebruik van de hengel is slechts geoorloofd voor zover de visser zich in de mogelijkheid bevindt de hengel voortdurend te bewaken.

-Men zal zich geen visplaats toeëigenen of voorbehouden. Men dient recht voor zich te vissen.

-Er mag enkel gevist worden met kunstaas (onder gelijk welke vorm) en met natuurlijk aas.

-Het is verboden schadelijke stoffen te gebruiken, zo bv. lokazen met het inzicht de vis te bedwelmen of te vernietigen.

-Meertandige haken op kunstaas zijn slechts toegelaten tijdens de roofvisperiode. Deze periode loopt van 01 Oktober tot 31 Maart.

 

Artikel 7:               Het is toegelaten te vissen:

-van 1november  tot 31maart van 8 tot 18 Hr. Zij die een nachtvergunning hebben mogen vissen tot 01 Hr ’ s nachts.

-van 1 april tot 31oktober van 6 tot 22 Hr. Zij die een nachtvergunning hebben mogen vissen tot 01 Hr ’ s nachts.

 

Het is verboden te vissen

-onder het ijs( wanneer de vijver dichtgevroren is)
-in de aangeduide paaiplaatsen en vanaf het terras voor de kantine.
-Vissen tussen 1 uur na middernacht
en 6 Hr (of 8 Hr) . Overnachten aan de vijver is eveneens verboden, zelfs al vist men niet.

-op de datums van de vooraf afgekondigde wedstrijden (Zie wedstrijdkalender)
- op een niet genummerde plaats. (alle visplaatsen zijn genummerd). Het is verboden zelf een visplaats te maken buiten de genummerde plaatsen.

-op snoek en roofvis van 1 juni tot en met 31 augustus

 

Artikel 8:               Het schepnet mag alleen gebruikt worden om de met de hengel de gevangen vis te landen.

 

Artikel 9:               Alle vissen moeten onmiddellijk terug gezet worden Eventuele dode, gekwetste of zieke vissen dienen in de vuilnisbak te worden gedeponeerd. Paling, forel en meerval mogen meegenomen worden.
Het gebruik van leefnetten buiten de wedstrijden is TEN ALLEN TIJDE  VERBODEN.

 

Artikel 10:             Het is toegelaten per visdag mee te nemen:paling, forel en meerval zonder beperking

 

Artikel 11              Alle gevangen snoeken en baarzen moeten onmiddellijk worden teruggezet. Er mag enkel met kunstaas gevist worden op snoek. Er mag geen dode of levende aasvis meer gebruikt worden om op snoek te vissen.

 

Artikel 12              -Voertuigen dienen geparkeerd te worden op de kleine of grote parking.
-MEN MAG ZICH ENKEL TE VOET ROND DE VIJVER BEGEVEN.
-Er mogen geen voederresten, papier of ander afval in en langs de vijver achtergelaten worden. Neem Uw vuilnis zo veel mogelijk terug mee naar huis. Enkel aan de kantine staat een vuilnisbak, gebruik die indien nodig.

                               -Langs de kant van het Stroperspad (hoge kant van de vijver) dient men verplicht de trappen te gebruiken om naar beneden te gaan en dit om de oevers te beschermen.

Artikel 13              Het is verboden te zwemmen in de vijver of bij vriesweer het ijs te betreden.

 

Artikel 14:             Voor de karpervissers is er nog een afzonderlijk reglement van toepassing. Dit reglement kan bekomen worden bij één van de bestuursleden of in de kantine. Het gebruik van telegeleide bootjes of toestellen voor het voeren is verboden, zowel tijdens het gewoon hengelen als tijdens de wedstrijden.

 

Artikel 15:             Het bestuur van de VZW DE MOLENVISSERS kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen waarin vissers of bezoekers betrokken zijn.

 

 

 

EERBIEDIG DE OEVERS EN BEPLANTINGEN

 

BESCHADIG DE GEVANGEN VIS NIET

 

HOU DE VISPLAATSEN REIN

Prettige vangsten

Het Bestuur