VZW DE MOLENVISSERS                                              April 2011

Eernegemweg,    121

8490        JABBEKE

Algemeen reglement

 

 

 

 

Art. 1 : Het hengelen in de vijver wordt toegelaten mits het vooraf betalen van een visverlof van de VZW DE MOLENVISSERS en het naleven van onderstaand reglement.

 

Art. 2 : Het visverlof kost 40 €. per jaar en is te koop bij dagbladhandel “VERSCHAEVE”, Eernegemweg, 50 te SNELLEGEM. Het visverlof is persoonlijk en enkel de houder ervan mag het vistuig bedienen. De verloven zijn geldig van 1 januari tot en met 31 december.

 

Art. 3 : Van het visverlof worden vrijgesteld op Zondagen en wettelijke feestdagen, de kinderen beneden de 14 jaar die met één hengel vissen en vergezeld zijn van vader, moeder of voogd voor zover deze voorzien is van een visverlof bij de Molenvissers. Kinderen beneden de 14 jaar kunnen een visverlof aanschaffen voor 20 €.

 

Art. 4 :    Niemand mag in de vijver hengelen zonder in het bezit te zijn van een vooraf aangekocht visverlof. De leden zijn verplicht, na legitimatie van diegene die controle uitoefent, op eerste aanvraag hun visverlof ter inzage te geven, hun vangst te laten zien en de gebruikte materialen te laten controleren. De controleurs zijn verplicht alle overtredingen aan het bestuur te rapporteren. Bij overtredingen van het reglement wordt men geacht zonder vergunning te vissen en kan dit leiden tot schorsing of uitsluiting uit de vereniging.

 

Art. 5 : Alle bestuursleden zijn bevoegd tot het vaststellen van de overtredingen van het reglement.

 

Art. 6 : Onder hengel wordt verstaan: een stok voorzien van een draad, met daaraan maximum één enkele haak, welke ook het gebruikte aas weze. Het vissen is bij uitsluiting van alle andere tuigen of toestellen slechts toegelaten met één of twee hengels en dit vanaf de rand van het water. Peuren is niet toegelaten.

-Het gebruikt van de hengel is slechts geoorloofd voor zover de visser zich in de mogelijkheid bevindt de hengel voortdurend te bewaken.

-Men zal zich geen visplaats toeëigenen of voorbehouden. Men dient recht voor zich te vissen.

-Gedurende de gesloten tijd in de “openbare wateren”, mag in de vijver normaal gevist worden met twee hengels. Alleen wordt gevraagd de gevangen vis onmiddellijk terug te zetten.

-Er mag enkel gevist worden met kunstaas (onder gelijk welke vorm) en met natuurlijk aas.

-Het is verboden schadelijke stoffen te gebruiken, zo bv. lokazen met het inzicht de vis te bedwelmen of te vernietigen.

-Meertandige haken op kunstaas zijn slechts toegelaten tijdens de roofvisperiode. Deze periode loopt van 01 Oktober tot 31 Maart.

 

Art. 7 : Het is VERBODEN te vissen:
-onder
het ijs.
-in de aangeduide paaiplaatsen en vanaf het terras voor de kantine.
-’s nachts, zonder schriftelijke toestemming van het bestuur.       UITZONDERING:

vanaf 1 mei tot 1 november is het de Vrijdag- en zaterdagavond toegelaten te vissen op paling of karper, tot 1(één) uur na middernacht.
Diegenen die een nachtvergunning hebben mogen ook op de andere dagen vissen op paling of karper tot (één) uur na middernacht.

Vissen tussen 1 uur na middernacht en zonsopgang is TEN ALLEN TIJDE VERBODEN.

-tijdens de vooraf afgekondigde wedstrijden als men niet ingeschreven is voor die wedstrijd.
- op een niet genummerde plaats. (alle visplaatsen zijn genummerd). Het is verboden zelf een visplaats te maken buiten de genummerde platsen.

 

Art. 8 : Het schepnet mag alleen gebruikt worden om de met de hengel de gevangen vis te landen.

 

Art. 9 : Men mag de gevangen vissen uitsluitend bewaren in nylon of garen leefnetten van tenminste 40 centimeter doorsnede en 180 centimeter lengte. Karperbewaarzakken zijn toegelaten. Alle vissen moeten terug gezet worden voor men de visplaats verlaat. Eventuele dode, gekwetste of zieke vissen dienen in de vuilnisbak te worden gedeponeerd. Paling, forel en meerval mogen meegenomen worden.
Het gebruik van leefnetten buiten de wedstrijden is TEN ALLEN TIJDE  VERBODEN.

 

Art.1O : Het is toegelaten per visdag mee te nemen:
-paling
, forel en meerval zonder beperking

Art.11 : Het vissen op roofvis (snoek en baars) is enkel toegelaten tijdens de roofvisperiode. De roofvisperiode loopt van 01 Oktober tot en met 31 Maart. Alle gevangen snoeken en baarzen moeten onmiddellijk worden teruggezet. Er mag enkel met kunstaas gevist worden op snoek. Er mag geen dode of levende aasvis meer gebruikt worden om op snoek te vissen.

 

Art.12 : BIJZONDERE BEPALINGEN
-Voertuigen en fietsen of bromfietsen dienen geparkeerd te worden   op de kleine of grote parking.
-MEN MAG ZICH ENKEL TE VOET ROND DE VIJVER BEGEVEN.
-Er mogen geen voederresten, papier of ander afval in en langs de vijver achtergelaten worden. Gebruik de vuilniszakken of nog beter neem Uw vuilnis zo veel mogelijk terug mee naar huis.

Art.13 : Het bestuur van de VZW DE MOLENVISSERS kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen van vissers of bezoekers.

 

Art.14 : Het is verboden te zwemmen in de vijver of bij vriesweer het ijs te betreden.

 

Art.15 : Voor de karpervissers is er nog een afzonderlijk reglement van toepassing. Dit reglement kan bekomen worden bij één van de bestuursleden of in de kantine. Het gebruik van telegeleide bootjes of toestellen voor het voeren is verboden, zowel tijdens het gewoon hengelen als tijdens de wedstrijden.

 

EERBIEDIG DE OEVERS EN BEPLANTINGEN

 

BESCHADIG DE GEVANGEN VIS NIET

 

HOU DE VISPLAATSEN REIN

 

 

 

Prettige vangsten

HET BESTUUR